ฟอร์มการติดต่อ

ที่อยู่ติดต่อ

สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1 อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

 osmsurat@hotmail.com

 077-285460 , 077-285460

 http://www.osmsouth-e.moi.go.th

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม