ดาวน์โหลดข้อมูล

หมวดดาวน์โหลดข้อมูล


 • เอกสารเผยแพร่
 • รายงานการประชุม
 • แผนปฏิบัติการ
 • เอกสารต่าง ๆ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • งบลงทุน
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
 • คำสั่งกลุ่มจังหวัด

 • ค้นหาจาก
    
  ลำดับที่ กลุ่ม ชื่อเอกสาร
  ผู้ดาวน์โหลด
  1
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2534  
  2
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 2550  
  3
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2552   
  4
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.บ.งบประมาณฯ 2554  
  5
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์ฯ  
  6
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยการบริหารงานฯ  
  7
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบ-การมอบอำนาจให้ผวจ  
  8
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบพัสดุ 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม  
  9
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ พ.ศ.2548 และแก้ไขเพิ่มเติม  
  10
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
  ระเบียบงานสารบรรณ พ.ศ.2526  
  10 รายการ : 1 Page : 1

  ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

  ภาพกิจกรรม