ดาวน์โหลดข้อมูล

หมวดดาวน์โหลดข้อมูล


 • เอกสารเผยแพร่
 • รายงานการประชุม
 • แผนปฏิบัติการ
 • เอกสารต่าง ๆ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • งบลงทุน
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
 • คำสั่งกลุ่มจังหวัด

 • ค้นหาจาก
    
  ลำดับที่ กลุ่ม ชื่อเอกสาร
  ผู้ดาวน์โหลด
  1
  รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 4/2557  
  2
  รายงานการประชุม
  รายงานการประชุม ก.บ.ก.ครั้งที่ 3/2557  
  3
  รายงานการประชุม
  รายงานการสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนโครงการ พัฒนาศูนย์กลางคมนาคมและขนส่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกเชื่อมโยง แผ่นดินทองสองฝั่งทะเล(อ่าวไทย-อันดามัน)  
  3 รายการ : 1 Page : 1

  ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

  ภาพกิจกรรม