ดาวน์โหลดข้อมูล

หมวดดาวน์โหลดข้อมูล


 • เอกสารเผยแพร่
 • รายงานการประชุม
 • แผนปฏิบัติการ
 • เอกสารต่าง ๆ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • งบลงทุน
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
 • คำสั่งกลุ่มจังหวัด

 • ค้นหาจาก
    
  ลำดับที่ กลุ่ม ชื่อเอกสาร
  ผู้ดาวน์โหลด
  1
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์มคำของบประมาณกลุ่มจังหวัด 2559  
  2
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบรายงานการดำเนินโครงการปี พ.ศ.2558  
  3
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบรายงานตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพฯแบบที่1-5  
  4
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบรายการจำแนกงบประมาณ(e-Budgeting)  
  5
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์มข้อมูลพื้นฐานโครงการของกลุ่ม จังหวัด(ระดับกิจกรรมย่อย)  
  6
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์มรายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณ  
  7
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบรายงานผลการเบิกโครงการปี พ.ศ.2559  
  8
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์ม แบบการจัดซื้อจัดจ้างและผลการดำเนินโครงการ  
  9
  แบบฟอร์มต่าง ๆ
  แบบฟอร์มรายละเอียดโครงการ พ.ศ.2561  
  9 รายการ : 1 Page : 1

  ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

  ภาพกิจกรรม