ดาวน์โหลดข้อมูล

หมวดดาวน์โหลดข้อมูล


 • เอกสารเผยแพร่
 • รายงานการประชุม
 • แผนปฏิบัติการ
 • เอกสารต่าง ๆ
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
 • หนังสือเวียน
 • กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
 • หนังสือ มนต์เสนห์ภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทย
 • แบบฟอร์มต่าง ๆ
 • งบลงทุน
 • ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
 • การจัดทำคำรับรองการปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัด
 • คำสั่งกลุ่มจังหวัด

 • ค้นหาจาก
    
  ลำดับที่ กลุ่ม ชื่อเอกสาร
  ผู้ดาวน์โหลด
  1
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (2557-2560) ฉบับทบทวน  
  2
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย (2557-2560) ฉบับทบทวนเพิ่มเติม  
  3
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  เอกสารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4ปี พ.ศ. (2557-2560)(ฉบับทบทวน)  
  4
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  เอกสารแผนพัฒนากลุ่มจังหวัด ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4ปี พ.ศ. (2557-2560)  
  5
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 4 ปี (รอบปี พ.ศ.2560) (ฉบับแก้ไข)  
  6
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด
  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย(พ.ศ.2561-2564)  
  6 รายการ : 1 Page : 1

  ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
   ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
   อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

  ภาพกิจกรรม