ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง

การประชุม กรอ.กลุ่มจังหวัดฯ เชื่อมโยงแผ่นดินทอง ปรองดองสองฝั่งทะเล อ่าวไทย – อันดามัน

Read More

การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุน

การสัมนาโอกาสทางด้านการค้า การลงทุนและการพัฒนาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ ฝั่งอ่าวไทยสู่ประชาคมอาเซียน

Read More

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม