โครงสร้างสำนัก OSM

โครงสร้างสำนัก OSM

by ผู้ดูแลระบบ | Category เกี่ยวกับกลุ่ม | 21 เม.ย. 2017 10:26:04 | 886 View

   
 

 นางแจ่มจิตร์  พูลสวัสดิ์
หัวหน้าสำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย

 
     
   
  นายอัมรินทร์  นวลน้อย
หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัด
 
     

ฝ่ายบริหารทั่วไป

ฝ่ายพัฒนายุทธศาสตร์

ฝ่ายติดตามและประเมินผล

     
 
นายเจตพรรธน์  จันทร์ประเสริฐ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

นายชนินทร์  สืบสาย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นายภูวนาถ  สุขสม
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
     
     
นางสาวจันสุดา  เผือกคง
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
นางสาวสุนิสา  รักษา
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวขนิษฐา  บัวอินทร์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
     
   
นางสาวศรัณย์ญาภัทร  ภาคกายสิทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   
     
   
นายวัชรินทร์  ชูศักดิ์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   
     
     
นางสาวพรอนงค์  สุนทรพัฒน์
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
   

ที่อยู่ติดต่อ

  • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
    ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
    อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
  • osmsurat@hotmail.com
  • www.osmsouth-e.moi.go.th
  • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม