วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์ (Vision)

                  ศูนย์กลาง การเกษตร การท่องเที่ยวนานาชาติ มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ”

 นิยามวิสัยทัศน์

                   ศูนย์กลางการเกษตร  หมายถึง  การมีความโดดเด่นในด้านใดด้านหนึ่ง เช่น ด้านปริมาณการผลิต (การปลูกหรือการเพาะเลี้ยง) ด้านการแปรรูป                                                                          ด้านการตลาดหรือการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 

                   ศูนย์กลางการท่องเที่ยวนานาชาติ  หมายถึง  การมีความโดดเด่นในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวและรายได้จากนักท่องเที่ยวนานาชาติ

                   มีระบบโลจิสติกส์ที่สมบูรณ์  หมายถึง การมีระบบคมนาคมที่เป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทั้งทางบก ทางอากาศ และทางน้ำ

                                                       และเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สนับสนุนการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่มจังหวัด

                   การเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  หมายถึง  การพัฒนาในทุกด้านของกลุ่มจังหวัด จะต้องไม่สร้างปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

                                                        รวมทั้งต้องมียุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อป้องกัน หรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่

 พันธกิจ (Mission)

 1. พัฒนา การผลิต การแปรรูป และการบริหารจัดการ ปาล์มน้ำมัน ยางพารา และไม้ผล
 2. พัฒนาการประมง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ รวมถึงการปศุสัตว์ที่สามารถสร้างความโดดเด่น
 3. พัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยว สร้างรูปแบบการท่องเที่ยวที่หลากหลาย การบริหารจัดการ   และสร้างเครือข่ายการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัด
 4. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด
 5. อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสภาพสังคมที่ดี

 ประเด็นยุทธศาสตร์

              ยุทธศาสตร์ที่ 1  พัฒนาการผลิต แปรรูป และการบริหารจัดการ พืชเศรษฐกิจหลัก(ปาล์มน้ำมัน ยางพารา  ไม้ผล)

              ยุทธศาสตร์ที่ 2  การเพิ่มผลผลิตจากการประมงชายฝั่ง การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจและการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่ 

              ยุทธศาสตร์ที่ 3  พัฒนาสู่การเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว

              ยุทธศาสตร์ที่ 4  พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน  การขนส่ง และโลจิสติกส์ เพื่อรองรับการพัฒนาของกลุ่มจังหวัด

              ยุทธศาสตร์ที่ 5  การพัฒนาสู่การเป็นเมืองสีเขียว และสังคมคุณภาพ

 เป้าประสงค์รวม

 1. กลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลาง การผลิตและแปรรูป ยาพารา ปาล์มน้ำมัน ของประเทศ
 2. เป็นกลุ่มจังหวัดชั้นนำด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเศรษฐกิจ และการเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจที่มีความโดดเด่นในพื้นที่
 3. กลุ่มจังหวัดเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนานาชาติ ที่มีคุณภาพ และมีความหลากหลายของรูปแบบการท่องเที่ยว
 4. มีระบบโครงสร้างพื้นฐาน และระบบโลจิสติกส์ที่มีศักยภาพในการรองรับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ของกลุ่ม
 5. กลุ่มจังหวัดมีทรัพยากรธรรมชาติที่สมบูรณ์ มีสิ่งแวดล้อม สภาพสังคมที่ดี

ที่อยู่ติดต่อ

 • สำนักบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย
  ศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี (หลังใหม่) ชั้น 1
  อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
 • osmsurat@hotmail.com
 • www.osmsouth-e.moi.go.th
 • 077-285460 , 077-285460

ภาพกิจกรรม